$0.00
0 item(s)

Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 23 april 2021

Akkoord met voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en 個人事業 Nipponrama ("Bedrijf ", "wij", "us", of "onze"), betreffende uw toegang tot en gebruik van de https://nipponrama.com website, alsmede enige andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, eraan gekoppeld is of anderszins ermee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). U gaat ermee akkoord dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt daaraan gebonden te zijn. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ERVAN ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen door middel van verwijzing. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, te allen tijde en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wij zullen u van eventuele wijzigingen op de hoogte stellen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan en wordt geacht kennis te hebben genomen van de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard door uw voortgezette gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De op de Site verstrekte informatie is niet bestemd voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieplicht binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is niet op maat gemaakt om te voldoen aan sectorspecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), dus als uw interacties onder dergelijke wetten zouden vallen, mag u deze Site niet gebruiken. U mag de Site niet gebruiken op een manier die in strijd is met de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waar zij wonen (over het algemeen jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van en onder rechtstreeks toezicht staan van hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Indien u minderjarig bent, moet u uw ouder of voogd deze Gebruiksvoorwaarden laten lezen en goedkeuren voordat u de Site gebruikt.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de daarin opgenomen handelsmerken, dienstmerken en logo's (de "Merken") eigendom van of in beheer bij ons of in licentie bij ons, en worden zij beschermd door auteurs- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke concurrentie van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De Inhoud en de Merken worden verstrekt op de Site "AS IS", uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, verspreid, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van enig deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

Voorstellingen van de gebruiker

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

 1. alle registratie-informatie die u indient waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig is;
 2. zult u de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken;
 3. u handelingsbekwaam bent en ermee instemt deze Gebruiksvoorwaarden na te leven;
 4. u bent niet jonger dan 13 jaar;
 5. u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waar u verblijft, of, indien u minderjarig bent, u toestemming van uw ouders heeft om de Site te gebruiken;
 6. u zich geen toegang tot de Site zult verschaffen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;
 7. u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (8) uw gebruik van de Site geen toepasselijke wet- of regelgeving zal schenden.

Indien u informatie verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

Registratie van de gebruiker

Het kan nodig zijn dat u zich bij de Site registreert. U gaat ermee akkoord uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. Wij behouden ons het recht voor een door u gekozen gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen indien wij naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins verwerpelijk is.

Producten

Wij stellen alles in het werk om de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de op de Site beschikbare producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij garanderen echter niet dat de kleuren, kenmerken, specificaties en details van de producten nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van andere fouten zijn, en het is mogelijk dat uw elektronische display de werkelijke kleuren en details van de producten niet nauwkeurig weergeeft. Alle producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid, en wij kunnen niet garanderen dat ze op voorraad zijn. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook geen producten meer aan te bieden. De prijzen van alle producten kunnen worden gewijzigd.

Aankopen en betalingen

Wij accepteren de volgende vormen van betaling:

 • Visa
 • Mastercard
 • American Express
 • Ontdek
 • JCB
 • Diners Club
 • UnionPay
 • Google Pay
 • Samsung Pay
 • Sofort
 • Alipay
 • Giropay
 • EPS
 • iDEAL
 • Bancontact
 • Multibanco
 • Przelewy24
 • PayPal

U gaat ermee akkoord actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Site worden gedaan. U stemt er verder mee in de account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Verkoopbelasting wordt toegevoegd aan de prijs van aankopen zoals door ons vereist wordt geacht. Wij kunnen de prijzen te allen tijde wijzigen. Alle betalingen geschieden in Amerikaanse dollars.

U gaat ermee akkoord alle kosten te betalen tegen de dan geldende prijzen voor uw aankopen en eventuele verzendkosten, en u machtigt ons om dergelijke bedragen bij het plaatsen van uw bestelling in rekening te brengen bij de door u gekozen betalingsprovider. Indien uw bestelling onderworpen is aan terugkerende kosten, stemt u ermee in dat wij uw betalingsmethode op terugkerende basis in rekening brengen zonder uw voorafgaande goedkeuring te vragen voor elke terugkerende betaling, totdat u de toepasselijke bestelling annuleert. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als wij reeds betaling hebben gevraagd of ontvangen.

Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die via de Site wordt geplaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde betalingsmethode en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde facturerings- of verzendadres. Wij behouden ons het recht voor orders te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Beleid inzake teruggave/terugbetaling

Alle verkopen zijn definitief en er vindt geen terugbetaling plaats.

Verboden activiteiten

U mag de Site niet betreden of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële activiteiten, tenzij deze specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:

 1. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site op te halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. Ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers op elektronische of andere wijze voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 3. Een aankoopagent of inkoper gebruiken om aankopen te doen op de Site.
 4. De Site gebruiken om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.
 5. Het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van veiligheidsgerelateerde functies van de Site, met inbegrip van functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de Inhoud daarop.
 6. Ons en andere gebruikers oplichten, bedriegen of misleiden, in het bijzonder bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 7. Misbruik maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
 8. Geen geautomatiseerd gebruik te maken van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 9. De Site of de met de Site verbonden netwerken of diensten te verstoren of onnodig te belasten.
 10. Het ongeoorloofd framen of linken naar de Site.
 11. Proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker gebruiken.
 12. Uw profiel te verkopen of anderszins over te dragen.
 13. Informatie verkregen van de Site niet te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 14. De Site niet te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de Site en/of de Inhoud anderszins te gebruiken voor een inkomstengenererende inspanning of commerciële onderneming.
 15. Het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die een deel van de Site uitmaakt of op enigerlei wijze daarvan deel uitmaakt.
 16. Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de Site, of een deel daarvan, te voorkomen of te beperken.
 17. Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van enig deel van de Site aan u, lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.
 18. De auteursrechten of andere eigendomsrechten uit de Inhoud verwijderen.
 19. De software van de Site te kopiëren of aan te passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 20. Geen virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of over te brengen (of pogingen daartoe), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend posten van repeterende tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij belemmert of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de Site wijzigt, aantast, verstoort of verstoort.
 21. Geen materiaal uploaden of overbrengen (of trachten te uploaden of over te brengen) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of overbrengen van informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, web bugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelmechanismen" of "PCM").
 22. Behalve als het resultaat van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, geen geautomatiseerde systemen gebruiken, lanceren, ontwikkelen of verspreiden, met inbegrip van maar niet beperkt tot spiders, robots, sjoemelprogramma's, scrapers of offline lezers die toegang krijgen tot de Site, of ongeautoriseerde scripts of andere software gebruiken of lanceren.
 23. Ons en/of de Site in diskrediet te brengen, te bezoedelen of anderszins te schaden.
 24.  De Site te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bijdragen van gebruikers

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal aan ons of op de Site te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en het Marktplaatsaanbod en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u dat.

 1. Het creëren, verspreiden, verzenden, publiekelijk tonen of uitvoeren, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van derden.
 2. U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om uw Bijdragen te gebruiken en ons, de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. Uw Bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
 5. Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
 6. Uw Bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 7. In uw bijdragen wordt niemand belachelijk gemaakt, bespot, kleineerd, geïntimideerd of misbruikt.
 8. Uw Bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische betekenis van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of klasse van personen te bevorderen.
 9. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetten, voorschriften of regels.
 10. Uw Bijdragen maken geen inbreuk op de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat vraagt om persoonlijke informatie van personen onder de 18 jaar of dat personen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
 12. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met toepasselijke wetgeving inzake kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
 13. Uw Bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 14. Uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving, of verwijzen niet naar materiaal dat in strijd is.
 15. Elk gebruik van de Site of het Marktplaatsaanbod in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site en het Marktplaatsaanbod te gebruiken.

Contributie licentie

Door uw Bijdragen op enig deel van de Site te plaatsen, verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht hebt om ons een onbeperkt, onbegrensd, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, hernoemen, archiveren, opslaan, cache, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, herformatteren, vertalen, verzenden, uittreksel (geheel of gedeeltelijk) en distribueren van dergelijke Bijdragen (inclusief, zonder beperking, uw beeld en stem) voor elk doel, commercieel, reclame of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en het verlenen en autoriseren van sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in elk mediaformaat en via elk mediakanaal.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of nog wordt ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en alle handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen, en u garandeert dat er niet anderszins morele rechten op uw Bijdragen zijn ingeroepen.

Wij doen geen aanspraak op het eigendom van uw Bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u in enig gebied op de Site worden verstrekt. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u gaat er uitdrukkelijk mee akkoord ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

Wij hebben het recht, naar eigen en absoluut inzicht, (1) Bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) Bijdragen opnieuw te categoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) Bijdragen te allen tijde en om welke reden dan ook vooraf te screenen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht uw Bijdragen te controleren.

Richtlijnen voor beoordelingen

Wij kunnen u gebieden op de Site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u aan de volgende criteria voldoen: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of grof, racistisch, beledigend of haatdragend taalgebruik bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale herkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw recensies mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) u mag niet verbonden zijn aan concurrenten wanneer u negatieve recensies plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettelijkheid van gedragingen; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen positieve of negatieve recensies te plaatsen.

Wij kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, afwijzen of verwijderen. Wij zijn absoluut niet verplicht reviews te screenen of reviews te verwijderen, zelfs als iemand reviews verwerpelijk of onjuist vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze mening of die van een van onze gelieerde ondernemingen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor een recensie of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een recensie. Door het plaatsen van een recensie verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot recensies te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, op enigerlei wijze over te dragen, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.

Inzendingen

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site of het Marktplaatsaanbod ("Inzendingen") die u aan ons verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot onbeperkt gebruik en verspreiding van deze inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen oorspronkelijk van u zijn of dat u het recht hebt dergelijke inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal mogelijk is tegen ons voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

Websites en inhoud van derden

De Site kan links naar andere websites ("Websites van derden") bevatten (of u kan via de Site of het Marktplaatsaanbod worden toegestuurd), evenals artikelen, foto's, tekst, grafieken, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden"). Dergelijke websites van derden en Inhoud van derden worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden waartoe via de site toegang wordt verkregen of Inhoud van derden die wordt geplaatst op, beschikbaar is via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de Inhoud van derden. Opname van, een koppeling naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden houdt geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons in. Indien u besluit de Site te verlaten en websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels, met inbegrip van privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot toepassingen die u vanaf de Site gebruikt of installeert, door te nemen. Alle aankopen die u doet via websites van derden zullen via andere websites en bij andere bedrijven plaatsvinden, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen, die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij plaatsvinden. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van alle verliezen die u lijdt of schade die u lijdt in verband met of als gevolg van Inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

Adverteerders

Wij staan adverteerders toe hun advertenties en andere informatie op bepaalde delen van de Site weer te geven, zoals zijbalkadvertenties of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, bent u volledig verantwoordelijk voor alle advertenties die u op de Site plaatst en alle diensten die op de Site worden geleverd of producten die via deze advertenties worden verkocht. Verder garandeert en verklaart u als adverteerder dat u alle rechten en bevoegdheden bezit om advertenties op de Site te plaatsen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten en contractuele rechten. Als adverteerder gaat u ermee akkoord dat dergelijke advertenties onderworpen zijn aan onze Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") Kennisgeving en Beleid bepalingen zoals hieronder beschreven, en u begrijpt en gaat ermee akkoord dat er geen terugbetaling of andere compensatie zal zijn voor DMCA takedown kwesties. Wij bieden gewoon de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen en wij hebben geen andere relatie met adverteerders.

Beheer van de site

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan de rechtshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken, de beschikbaarheid ervan te beperken of uit te schakelen (voor zover dit technisch mogelijk is); (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) de Site anderszins te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendom te beschermen en de goede werking van de Site en het Marktplaatsaanbod te vergemakkelijken.

Privacybeleid

Wij geven om de privacy en veiligheid van gegevens. Door de Site of het Marktplaatsaanbod te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid dat op de Site is geplaatst en dat in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen. De Site en het Marktplaatsaanbod worden in Nederland gehost. Indien u de Site of de Marktplaatsaanbiedingen bezoekt vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten inzake het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in Nederland, draagt u door uw voortgezette gebruik van de Site uw gegevens over naar Nederland, en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Nederland. Verder accepteren wij niet bewust informatie van kinderen, vragen wij er niet om en vragen wij niet bewust om informatie van kinderen. Daarom zullen wij, in overeenstemming met de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act, indien wij daadwerkelijk vernemen dat iemand jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder de vereiste en controleerbare toestemming van zijn ouders, deze informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is van de Site verwijderen.

Digital Millennium Copyright Act (DMCA) kennisgeving en beleid

Meldingen

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, dient u onmiddellijk onze Aangewezen Copyright Agent op de hoogte te stellen via onderstaande contactgegevens (een "Kennisgeving"). Een kopie van uw kennisgeving zal worden gestuurd naar de persoon die het in de kennisgeving bedoelde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u in een Kennisgeving een verkeerde voorstelling van zaken geeft. Als u er dus niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar wordt gelinkt, uw auteursrecht schendt, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.
Alle kennisgevingen moeten voldoen aan de vereisten van DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) en de volgende informatie bevatten: (1) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt; (2) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of, indien de kennisgeving betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Site, een representatieve lijst van dergelijke werken op de Site; (3) identificatie van het materiaal waarop inbreuk zou zijn gemaakt of waarop inbreuk zou zijn gemaakt en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; (4) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij; (5) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en (6) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving nauwkeurig is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

Tegenbericht

Als u van mening bent dat uw eigen auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Site is verwijderd als gevolg van een fout of verkeerde identificatie, kunt u een schriftelijke tegenkennisgeving indienen bij [ons/onze aangewezen auteursrechtagent] via de hieronder vermelde contactgegevens (een "Tegenkennisgeving"). Om een effectieve tegenkennisgeving onder de DMCA te zijn, moet uw tegenkennisgeving in wezen het volgende bevatten: (1) identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld; (2) een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank waarin uw adres is gevestigd, of als uw adres zich buiten de Verenigde Staten bevindt, voor elk gerechtelijk district waarin wij zijn gevestigd; (3) een verklaring dat u de betekening accepteert van de partij die de Kennisgeving heeft ingediend of de agent van die partij; (4) uw naam, adres en telefoonnummer; (5) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal in kwestie werd verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld; en (6) uw fysieke of elektronische handtekening.

Als u ons een geldige, schriftelijke tegenkennisgeving stuurt die voldoet aan de hierboven beschreven vereisten, zullen wij uw verwijderde of geblokkeerde materiaal herstellen, tenzij wij eerst een bericht ontvangen van de partij die de kennisgeving heeft ingediend, waarin zij ons meedeelt dat deze partij een rechtszaak heeft aangespannen om u te weerhouden van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal in kwestie. Houd er rekening mee dat als u materieel onjuist voorstelt dat de geblokkeerde of verwijderde inhoud per vergissing of door verkeerde identificatie is verwijderd, u aansprakelijk kunt zijn voor schade, inclusief kosten en honoraria van advocaten. Het indienen van een valse tegenmelding is meineed.

Aangewezen Copyright Agent: Michaël da Silva - [email protected]

Duur en beëindiging

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de site gebruikt. ZONDER BEPERKING VAN ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE MARKTPLAATSAANBIEDINGEN (MET INBEGRIP VAN HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE ONTZEGGEN AAN ENIGE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK OF OM GEEN ENKELE REDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE EN HET MARKTPLAATSAANBOD BEËINDIGEN OF UW ACCOUNT EN ALLE DOOR U GEPLAATSTE INHOUD OF INFORMATIE OP ELK MOMENT EN ZONDER WAARSCHUWING NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Indien wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde, zelfs indien u namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het instellen van civiele, strafrechtelijke en dwangmaatregelen.

Wijzigingen en onderbrekingen

Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn echter niet verplicht de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om het Marktplaatsaanbod op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk tegenover u of derden voor een wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site en de Marktplaatsaanbiedingen te allen tijde beschikbaar zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren in verband met de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor de Site of het Marktplaatsaanbod op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, te staken of anderszins aan te passen zonder u daarvan in kennis te stellen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om de Site of het Marktplaatsaanbod te openen of te gebruiken tijdens een onderbreking of stopzetting van de Site of het Marktplaatsaanbod. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden opgevat als een verplichting voor ons om de Site of het Marktplaatsaanbod te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en gedefinieerd volgens de wetten van Japan. 個人事業 Nipponrama en uzelf stemmen er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van Japan de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen te beslechten die in verband met deze voorwaarden kunnen ontstaan.

Geschillenbeslechting

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten van een geschil, controverse of claim in verband met deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons (individueel een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen") wordt ingediend te beheersen, komen de Partijen overeen om eerst te proberen gedurende ten minste dertig (30) dagen informeel te onderhandelen over een geschil (met uitzondering van de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) alvorens de arbitrage te starten. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindende arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met dit contract, met inbegrip van elke vraag betreffende het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, zal worden voorgelegd aan en definitief beslecht door het Internationale Hof van Arbitrage voor Handelszaken onder de Europese Arbitragekamer (België, Brussel, Louizalaan, 146) overeenkomstig het reglement van dit ICAC, dat als gevolg van de verwijzing ernaar wordt beschouwd als onderdeel van deze clausule. Het aantal arbiters bedraagt drie (3). De zetel, of wettelijke plaats van arbitrage is in Tokio, Japan. De proceduretaal is Engels. Het toepasselijke recht van de overeenkomst is het materiële recht van Japan.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt blijft tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal geen arbitrage worden gevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of bevoegdheid voor een geschil om op basis van een collectieve actie te arbitreren of om gebruik te maken van collectieve procedures; en (c) is er geen recht of bevoegdheid voor een geschil om in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen aanhangig te worden gemaakt.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) geschillen met betrekking tot de handhaving of bescherming van, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een partij; (b) geschillen met betrekking tot, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) een vordering tot een voorlopige voorziening. Indien deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal geen van beide partijen ervoor kiezen om geschillen die vallen onder het gedeelte van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar is bevonden, te bemiddelen en zal een dergelijk geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de hierboven vermelde rechtbanken, en komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

Correcties

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking hebben op de Marktplaatsaanbiedingen, met inbegrip van beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Disclaimer

DE SITE WORDT GELEVERD OP EEN 'AS-IS' EN 'AS-AVAILABLE' BASIS. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DEZE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ALLE DAARIN OPGESLAGEN PERSOONLIJKE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE, (4) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE DOOR DERDEN NAAR OF VIA DE SITE WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD EN MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR EEN DERDE WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN VIA DE SITE, EEN GEKOPPELDE WEBSITE OF EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF OP ENIGERLEI WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING, DIENT U UW GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID TE BETRACHTEN.

Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS INDIEN WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS DAT HIERIN ANDERS STAAT, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT HET LAAGSTE BEDRAG VAN HET BEDRAG DAT U EVENTUEEL AAN ONS HEBT BETAALD GEDURENDE DE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET ONTSTAAN VAN DE OORZAAK VAN DE ACTIE OF $1.000,00 USD. BEPAALDE WETTEN VAN DE VS EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: 

 1. uw bijdragen;
 2. gebruik van de Site;
 3. schending van deze Gebruiksvoorwaarden;
 4. elke schending van uw verklaringen en garanties zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden;
 5. uw schending van de rechten van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of
 6. een openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site waarmee u via de Site verbonden bent. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons schadeloos moet stellen, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onder deze vrijwaring valt zodra wij daarvan op de hoogte zijn.

Gebruikersgegevens

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt ten behoeve van het beheer van de prestaties van de Site, alsmede gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routine back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u via de Site onderneemt. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht van actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

Elektronische communicatie, transacties en handtekeningen

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet plaatsvinden. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE ZIJN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten uit hoofde van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of afgifte of bewaring van niet-elektronische records vereisen, of van betalingen of de verlening van kredieten op een andere dan elektronische wijze.

Californische gebruikers en inwoners

Als een klacht bij ons niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, Californië 95834 of telefonisch op (800) 952-5210 of (916) 445-1254.

Diverse

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsvoorschriften die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Als wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover wettelijk toegestaan. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade, vertraging of nalatigheid veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Er ontstaat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschaprelatie tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden.

Contacteer ons

Om een klacht over de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via: [email protected]

Wij verzenden naar uw huis

Wij kunnen uw artikelen leveren in meer dan 200 landen en gebieden over de hele wereld.

Altijd de beste prijs

Wij vergelijken onze prijzen voortdurend met die van onze concurrenten om u de beste aanbiedingen te kunnen doen.

Altijd hier om u te helpen

In tegenstelling tot Japanse online winkels, beantwoordt onze support uw vragen in uw taal!

taghartslagraketmenu-cirkel
Winkelwagen0
Er zitten geen producten in de winkelwagen!
← Verder winkelen
0
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram