Terms and Conditions

Poslední aktualizace 23. dubna 2021

Souhlas s podmínkami

These Terms of Use constitute a legally binding agreement made between you, whether personally or on behalf of an entity (“you”) and 個人事業 Nipponrama (“Společnost ", "my", "nás" nebo "naše"), týkající se vašeho přístupu a používání https://nipponrama.com webové stránky, jakož i jakékoli jiné mediální formy, mediální kanály, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace, které s nimi souvisejí, jsou s nimi propojeny nebo jsou s nimi jinak spojeny (dále jen "stránky"). Souhlasíte s tím, že přístupem na Stránky jste si přečetli všechny tyto Podmínky používání, porozuměli jste jim a souhlasíte s tím, že se jimi budete řídit. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, JE VÁM VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO STRÁNKY POUŽÍVAT A MUSÍTE JE OKAMŽITĚ PŘESTAT POUŽÍVAT.

Doplňkové podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou tímto výslovně začleněny do tohoto dokumentu formou odkazu. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu provést změny nebo úpravy těchto podmínek používání. Na veškeré změny vás upozorníme aktualizací data "Poslední aktualizace" těchto Podmínek používání a vy se vzdáváte práva na konkrétní oznámení každé takové změny. Je vaší povinností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky používání, abyste byli informováni o aktualizacích. Změny v jakýchkoli revidovaných Podmínkách používání se na vás budou vztahovat a bude se mít za to, že jste se s nimi seznámili a že jste je přijali, pokud budete Stránky používat i po datu zveřejnění takových revidovaných Podmínek používání.

Informace poskytované na těchto stránkách nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by taková distribuce nebo použití byly v rozporu se zákonem nebo nařízením, nebo které by nás v takové jurisdikci nebo zemi vystavily jakémukoli požadavku na registraci. Osoby, které se rozhodnou přistupovat na Stránky z jiných míst, tak proto činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědné za dodržování místních zákonů, pokud a v jakém rozsahu se na ně místní zákony vztahují.

The Site is not tailored to comply with industry-specific regulations (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), so if your interactions would be subjected to such laws, you may not use this Site. You may not use the Site in a way that would violate the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Stránky jsou určeny pro uživatele starší 13 let. Všichni uživatelé, kteří jsou nezletilí v jurisdikci, v níž mají bydliště (obecně mladší 18 let), musí mít k používání Stránek svolení rodičů nebo opatrovníků a musí být pod jejich přímým dohledem. Pokud jste nezletilí, musíte si před použitím Stránek přečíst tyto Podmínky používání a dát je svému rodiči nebo opatrovníkovi odsouhlasit.

Práva duševního vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, jsou Stránky naším vlastnictvím a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, design webových stránek, audio, video, text, fotografie a grafika na Stránkách (souhrnně "Obsah") a ochranné známky, servisní značky a loga v nich obsažené (dále jen "Značky") jsou v našem vlastnictví nebo pod naší kontrolou nebo na ně máme licenci a jsou chráněny autorským právem a zákony o ochranných známkách a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států, mezinárodními zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami. Obsah a Značky jsou na Stránkách poskytovány "TAK, JAK JSOU", pouze pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách používání nesmí být žádná část Stránek ani žádný Obsah nebo Značky kopírovány, reprodukovány, sdružovány, znovu publikovány, nahrávány, zveřejňovány, veřejně vystavovány, kódovány, překládány, přenášeny, distribuovány, prodávány, licencovány nebo jinak využívány pro jakékoli komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.

Za předpokladu, že jste oprávněni Stránky používat, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání Stránek a ke stažení nebo vytištění kopie jakékoli části Obsahu, ke které jste řádně získali přístup, a to výhradně pro vaše osobní, nekomerční použití. Vyhrazujeme si veškerá práva, která vám nebyla výslovně udělena ke Stránkám, Obsahu a Značkám.

Zastoupení uživatelů

Používáním Stránek prohlašujete a zaručujete, že:

 1. všechny vámi poskytnuté registrační údaje budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;

 2. budete dbát na správnost těchto informací a v případě potřeby tyto registrační informace neprodleně aktualizovat;

 3. jste způsobilí k právním úkonům a souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek používání;

 4. nejste mladší 13 let;

 5. nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště, nebo pokud jste nezletilí, získali jste k používání Stránek souhlas rodičů;

 6. nebudete na Stránky přistupovat automatizovaně nebo jinými než lidskými prostředky, ať už prostřednictvím bota, skriptu nebo jinak;

 7. nebudete Stránky používat k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (8) vaše používání Stránek nebude v rozporu s platnými zákony nebo předpisy.

Pokud poskytnete nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné informace, máme právo pozastavit nebo zrušit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí používání Stránek (nebo jejich části).

Registrace uživatele

Může být vyžadována registrace na Stránkách. Souhlasíte s tím, že budete své heslo uchovávat v tajnosti a budete zodpovědní za veškeré použití svého účtu a hesla. Vyhrazujeme si právo odstranit, odvolat nebo změnit vámi zvolené uživatelské jméno, pokud podle našeho uvážení zjistíme, že je nevhodné, obscénní nebo jinak závadné.

Produkty

We make every effort to display as accurately as possible the colors, features, specifications, and details of the products available on the Site. However, we do not guarantee that the colors, features, specifications, and details of the products will be accurate, complete, reliable, current, or free of other errors, and your electronic display may not accurately reflect the actual colors and details of the products.  All products are subject to availability, and we cannot guarantee that items will be in stock. We reserve the right to discontinue any products at any time for any reason. Prices for all products are subject to change.

Nákupy a platby

Přijímáme následující formy plateb:

 • Visa

 • Mastercard

 • American Express

 • Objevte

 • JCB

 • Diners Club

 • UnionPay

 • Google Pay

 • Samsung Pay

 • Sofort

 • Alipay

 • Giropay

 • EPS

 • iDEAL

 • Bancontact

 • Multibanco

 • Przelewy24

 • PayPal

You agree to provide current, complete, and accurate purchase and account information for all purchases made via the Site. You further agree to promptly update account and payment information, including email address, payment method, and payment card expiration date, so that we can complete your transactions and contact you as needed. Sales tax will be added to the price of purchases as deemed required by us. We may change prices at any time. All payments shall be in U.S. dollars.

You agree to pay all charges at the prices then in effect for your purchases and any applicable shipping fees, and you authorize us to charge your chosen payment provider for any such amounts upon placing your order. If your order is subject to recurring charges, then you consent to our charging your payment method on a recurring basis without requiring your prior approval for each recurring charge, until such time as you cancel the applicable order.  We reserve the right to correct any errors or mistakes in pricing, even if we have already requested or received payment.

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku zadanou prostřednictvím Stránek. Můžeme podle vlastního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupených produktů na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejným způsobem platby a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační nebo dodací adresu. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho vlastního uvážení jeví jako objednávky podané dealery, prodejci nebo distributory.

Zásady vracení/vrácení peněz

Všechny prodeje jsou konečné a peníze se nevracejí.

Zakázané činnosti

Na Stránky nesmíte přistupovat ani je používat k jinému účelu, než ke kterému jsme Stránky zpřístupnili. Stránky nelze používat v souvislosti s jakýmikoliv komerčními aktivitami, s výjimkou těch, které jsou námi výslovně schváleny nebo podpořeny.

Jako uživatel Stránek souhlasíte s tím, že nebudete:

 1. Systematicky získávat data nebo jiný obsah ze Stránek za účelem přímého nebo nepřímého vytvoření nebo sestavení sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez našeho písemného souhlasu.

 2. Neoprávněně používat Stránky, včetně shromažďování uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres uživatelů elektronickými nebo jinými prostředky za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo pod falešnými záminkami.

 3. Využívat nákupního agenta nebo nákupního zprostředkovatele k nákupům na Stránkách.

 4. používat Stránky k inzerci nebo nabízení prodeje zboží a služeb.

 5. Obcházet, vypínat nebo jinak zasahovat do bezpečnostních funkcí Stránek, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání Stránek a/nebo Obsahu na nich obsaženého.

 6. Podvádět, klamat nebo uvádět v omyl nás i ostatní uživatele, zejména při pokusech o získání citlivých informací o účtu, jako jsou uživatelská hesla.

 7. nevhodně využívat naše podpůrné služby nebo podávat falešná hlášení o zneužití nebo nevhodném chování.

 8. zapojit se do jakéhokoli automatizovaného používání systému, například pomocí skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo pomocí nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.

 9. narušovat, rušit nebo nepřiměřeně zatěžovat Stránky nebo sítě či služby připojené ke Stránkám.

 10. neoprávněně vytvářet rámce nebo odkazy na Stránky.

 11. Pokusit se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo používat uživatelské jméno jiného uživatele.

 12. prodat nebo jinak převést svůj profil.

 13. používat jakékoli informace získané ze Stránek za účelem obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.

 14. používat Stránky jako součást snahy konkurovat nám nebo jinak využívat Stránky a/nebo Obsah k jakémukoli výdělečnému úsilí nebo komerčnímu podnikání.

 15. Dešifrovat, dekompilovat, rozebírat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software, který je součástí Stránek nebo je jakýmkoli způsobem jejich součástí.

 16. Pokusit se obejít jakákoli opatření Stránek určená k zabránění nebo omezení přístupu na Stránky nebo jejich části.

 17. obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat našim zaměstnancům nebo zástupcům, kteří se podílejí na poskytování jakékoli části Stránek.

 18. Odstranit z jakéhokoli obsahu oznámení o autorských nebo jiných vlastnických právech.

 19. Kopírovat nebo upravovat software Stránek, mimo jiné včetně Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiného kódu.

 20. Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) viry, trojské koně nebo jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a rozesílání spamu (nepřetržité zveřejňování opakujících se textů), který narušuje nerušené používání a užívání Stránek jakoukoli stranou nebo modifikuje, poškozuje, narušuje, mění nebo narušuje používání, vlastnosti, funkce, provoz nebo údržbu Stránek.

 21. Nahrávat nebo přenášet (nebo se pokoušet nahrávat nebo přenášet) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus sběru nebo přenosu informací, mimo jiné včetně formátů pro výměnu grafiky ("gif"), pixelů 1×1, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označovaných jako "spyware" nebo "pasivní mechanismy sběru" nebo "PCM").

 22. S výjimkou případů, kdy je to výsledek standardního použití vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používat, spouštět, vyvíjet nebo distribuovat jakýkoli automatizovaný systém, mimo jiné včetně jakéhokoli pavouka, robota, podvodného nástroje, škrabky nebo offline čtečky, která přistupuje na Stránky, nebo používat či spouštět jakýkoli neautorizovaný skript nebo jiný software.

 23. znevažovat, poškozovat nebo jinak poškozovat podle našeho názoru nás a/nebo Stránky.

 24.  používat Stránky způsobem, který není v souladu s platnými zákony nebo předpisy.

Příspěvky od uživatelů

Stránky vás mohou vyzývat k chatování, přispívání nebo účasti na blozích, diskusních fórech, online fórech a dalších funkcích a mohou vám poskytovat možnost vytvářet, odesílat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet, předvádět, publikovat, distribuovat nebo vysílat obsah a materiály nám nebo na Stránkách, mimo jiné včetně textu, písemností, videa, zvuku, fotografií, grafiky, komentářů, návrhů nebo osobních informací či jiných materiálů (souhrnně "Příspěvky"). Příspěvky mohou být zobrazeny ostatními uživateli Stránek a Nabídek na trhu a prostřednictvím webových stránek třetích stran. S Příspěvky, které předáte, proto může být nakládáno jako s nedůvěrnými a nechráněnými. Když vytvoříte nebo zpřístupníte jakýkoli Příspěvek, prohlašujete tím a zaručujete, že.

 1. Vytváření, distribuce, přenos, veřejné vystavování nebo předvádění a zpřístupňování, stahování nebo kopírování vašich příspěvků neporušuje a nebude porušovat vlastnická práva, mimo jiné autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo morální práva třetích stran.

 2. Jste tvůrcem a vlastníkem nebo máte potřebné licence, práva, souhlasy, uvolnění a povolení k používání a k oprávnění nás, Stránek a ostatních uživatelů Stránek používat vaše Příspěvky jakýmkoli způsobem, který je na Stránkách a v těchto Podmínkách používání předpokládán.

 3. Máte písemný souhlas, povolení a/nebo svolení každé identifikovatelné fyzické osoby ve vašich Příspěvcích k použití jména nebo podobizny každé takové identifikovatelné fyzické osoby, aby bylo možné zahrnout a použít vaše Příspěvky jakýmkoli způsobem, který předpokládají Stránky a tyto Podmínky používání.

 4. Vaše příspěvky nejsou nepravdivé, nepřesné ani zavádějící.

 5. Vaše příspěvky nepředstavují nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, pyramidové systémy, řetězové dopisy, spam, hromadné zásilky ani jiné formy nabádání.

 6. Vaše příspěvky nejsou obscénní, oplzlé, lascivní, oplzlé, násilné, obtěžující, pomlouvačné, hanlivé nebo jinak závadné (podle našeho uvážení).

 7. Vaše příspěvky nikoho nezesměšňují, nezesměšňují, neznevažují, nezastrašují ani nezneužívají.

 8. Vaše příspěvky nejsou používány k obtěžování nebo vyhrožování (v právním smyslu těchto pojmů) jiné osobě a k propagaci násilí vůči konkrétní osobě nebo skupině osob.

 9. Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon, nařízení nebo předpis.

 10. Vaše příspěvky neporušují práva na soukromí nebo publicitu žádné třetí strany.

 11. Vaše příspěvky neobsahují žádný materiál, který by získával osobní údaje od osob mladších 18 let nebo sexuálně či násilně zneužíval osoby mladší 18 let.

 12. Vaše příspěvky neporušují žádný platný zákon týkající se dětské pornografie nebo jinak určený k ochraně zdraví nebo blaha nezletilých;

 13. Vaše příspěvky neobsahují žádné urážlivé komentáře související s rasou, národností, pohlavím, sexuálními preferencemi nebo tělesným postižením.

 14. Vaše příspěvky jinak neporušují žádné ustanovení těchto Podmínek použití ani žádný platný zákon nebo nařízení, ani neodkazují na materiál, který je v rozporu s těmito Podmínkami použití.

 15. Jakékoli používání Stránek nebo nabídek na tržišti v rozporu s výše uvedeným porušuje tyto Podmínky používání a může mít mimo jiné za následek ukončení nebo pozastavení vašich práv na používání Stránek a nabídek na tržišti.

Příspěvková licence

Umístěním svých příspěvků na jakoukoli část Stránek nám automaticky udělujete a prohlašujete a zaručujete, že máte právo nám udělit neomezené, neomezené, neodvolatelné, trvalé, nevýhradní, převoditelné, bezplatné, plně placené, celosvětové právo a licenci k hostování, používání, kopírování, reprodukci, zveřejňování, prodeji, dalšímu prodeji, publikování, vysílání, přepisování, archivaci, ukládání, cache, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, přeformátovat, překládat, přenášet, pořizovat výňatky (celé nebo po částech) a distribuovat takové Příspěvky (mimo jiné včetně vaší podoby a hlasu) za jakýmkoli komerčním, reklamním nebo jiným účelem a připravovat z nich odvozená díla nebo je začleňovat do jiných děl a udělovat a povolovat podlicence k výše uvedeným činnostem. K použití a šíření může dojít v jakémkoli mediálním formátu a prostřednictvím jakéhokoli mediálního kanálu.

Tato licence se vztahuje na jakoukoli formu, médium nebo technologii, která je nyní známá nebo bude vyvinuta v budoucnu, a zahrnuje naše použití vašeho jména, názvu společnosti a názvu franšízy, podle potřeby, a všech ochranných známek, servisních známek, obchodních názvů, log a osobních a komerčních obrázků, které poskytnete. Vzdáváte se všech morálních práv k vašim příspěvkům a zaručujete, že morální práva k vašim příspěvkům nebyla uplatněna jiným způsobem.

Na vaše příspěvky si nečiníme nárok. Vy si ponecháváte plné vlastnictví všech svých Příspěvků a veškerých práv duševního vlastnictví nebo jiných vlastnických práv spojených s vašimi Příspěvky. Nejsme odpovědní za žádná prohlášení nebo prohlášení ve vašich Příspěvcích, které jste poskytli v jakékoli oblasti na Stránkách. Za své Příspěvky na Stránkách nesete výhradní odpovědnost a výslovně souhlasíte s tím, že nás zbavujete veškeré odpovědnosti a zdržíte se jakýchkoli právních kroků vůči nám v souvislosti s vašimi Příspěvky.

Máme právo dle vlastního uvážení (1) upravovat, redigovat nebo jinak měnit jakékoli Příspěvky; (2) přeřazovat jakékoli Příspěvky do vhodnějších kategorií a umisťovat je na vhodnější místa na Stránkách; a (3) kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění předběžně prověřit nebo odstranit jakékoli Příspěvky. Nejsme povinni sledovat vaše Příspěvky.

Pokyny pro recenze

Na Stránkách vám můžeme poskytnout oblasti, kde můžete zanechat recenze nebo hodnocení. Při vkládání recenzí musíte splňovat následující kritéria: (1) měli byste mít přímou zkušenost s hodnocenou osobou/subjektem; (2) vaše recenze by neměly obsahovat urážlivé nadávky ani hanlivé, rasistické, urážlivé nebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenze by neměly obsahovat diskriminační odkazy na základě náboženství, rasy, pohlaví, národnosti, věku, rodinného stavu, sexuální orientace nebo zdravotního postižení; (4) vaše recenze by neměly obsahovat odkazy na nezákonnou činnost; (5) pokud zveřejňujete negativní recenze, neměli byste být spojováni s konkurencí; (6) neměli byste činit žádné závěry ohledně zákonnosti jednání; (7) nesmíte zveřejňovat žádná nepravdivá nebo zavádějící prohlášení; a (8) nesmíte organizovat kampaň, která by ostatní nabádala ke zveřejňování recenzí, ať už pozitivních nebo negativních.

We may accept, reject, or remove reviews at our sole discretion. We have absolutely no obligation to screen reviews or to delete reviews, even if anyone considers reviews objectionable or inaccurate. Reviews are not endorsed by us and do not necessarily represent our opinions or the views of any of our affiliates or partners. We do not assume liability for any review or for any claims, liabilities, or losses resulting from any review. By posting a review, you hereby grant to us a perpetual, non-exclusive, worldwide, royalty-free, fully-paid, assignable, and sublicensable right and license to reproduce, modify, translate, transmit by any means, display, perform, and/or distribute all content relating to reviews.

Příspěvky

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoli dotazy, připomínky, návrhy, nápady, zpětná vazba nebo jiné informace týkající se Stránek nebo Nabídek tržiště ("příspěvky"), které nám poskytnete, nejsou důvěrné a stávají se naším výhradním vlastnictvím. Budeme vlastnit výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a budeme oprávněni neomezeně používat a šířit tyto Podněty pro jakýkoli zákonný účel, komerční nebo jiný, bez uznání nebo náhrady pro vás. Tímto se vzdáváte veškerých morálních práv k jakýmkoli takovým Příspěvkům a zaručujete, že všechny takové Příspěvky jsou vaše originální nebo že máte právo takové Příspěvky odeslat. Souhlasíte s tím, že vůči nám nebudete mít žádný postih za jakékoli údajné nebo skutečné porušení nebo zneužití jakéhokoli vlastnického práva k vašim Příspěvkům.

Webové stránky a obsah třetích stran

The Site may contain (or you may be sent via the Site or the Marketplace Offerings) links to other websites (“Third-Party Websites”) as well as articles, photographs, text, graphics, pictures, designs, music, sound, video, information, applications, software, and other content or items belonging to or originating from third parties (“Third-Party Content”). Such Third-Party Websites and Third-Party Content are not investigated, monitored, or checked for accuracy, appropriateness, or completeness by us, and we are not responsible for any Third-Party Websites accessed through the Site or any Third-Party Content posted on, available through, or installed from the Site, including the content, accuracy, offensiveness, opinions, reliability, privacy practices, or other policies of or contained in the Third-Party Websites or the Third-Party Content. Inclusion of, linking to, or permitting the use or installation of any Third-Party Websites or any Third-Party Content does not imply approval or endorsement thereof by us. If you decide to leave the Site and access the Third-Party Websites or to use or install any Third-Party Content, you do so at your own risk, and you should be aware these Terms of Use no longer govern. You should review the applicable terms and policies, including privacy and data gathering practices, of any website to which you navigate from the Site or relating to any applications you use or install from the Site. Any purchases you make through Third-Party Websites will be through other websites and from other companies, and we take no responsibility whatsoever in relation to such purchases which are exclusively between you and the applicable third party. You agree and acknowledge that we do not endorse the products or services offered on Third-Party Websites and you shall hold us harmless from any harm caused by your purchase of such products or services. Additionally, you shall hold us harmless from any losses sustained by you or harm caused to you relating to or resulting in any way from any Third-Party Content or any contact with Third-Party Websites.

Inzerenti

We allow advertisers to display their advertisements and other information in certain areas of the Site, such as sidebar advertisements or banner advertisements. If you are an advertiser, you shall take full responsibility for any advertisements you place on the Site and any services provided on the Site or products sold through those advertisements. Further, as an advertiser, you warrant and represent that you possess all rights and authority to place advertisements on the Site, including, but not limited to, intellectual property rights, publicity rights, and contractual rights. As an advertiser, you agree that such advertisements are subject to our Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Notice and Policy provisions as described below, and you understand and agree there will be no refund or other compensation for DMCA takedown-related issues. We simply provide the space to place such advertisements, and we have no other relationship with advertisers.

Správa stránek

Vyhrazujeme si právo, nikoliv však povinnost: (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení porušuje zákon nebo tyto Podmínky používání, včetně, ale bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) podle našeho uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup, omezit dostupnost nebo zakázat (v technologicky proveditelném rozsahu) jakýkoli váš příspěvek nebo jeho část; (4) dle vlastního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit ze Stránek nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrně velké nebo jakýmkoli způsobem zatěžují naše systémy; a (5) jinak spravovat Stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování Stránek a Nabídek na trhu.

Zásady ochrany osobních údajů

We care about data privacy and security. By using the Site or the Marketplace Offerings, you agree to be bound by our Privacy Policy posted on the Site, which is incorporated into these Terms of Use. Please be advised the Site and the Marketplace Offerings are hosted in the Netherlands. If you access the Site or the Marketplace Offerings from any other region of the world with laws or other requirements governing personal data collection, use, or disclosure that differ from applicable laws in the Netherlands, then through your continued use of the Site, you are transferring your data to the Netherlands, and you expressly consent to have your data transferred to and processed in the Netherlands.  Further, we do not knowingly accept, request, or solicit information from children or knowingly market to children. Therefore, in accordance with the U.S. Children’s Online Privacy Protection Act, if we receive actual knowledge that anyone under the age of 13 has provided personal information to us without the requisite and verifiable parental consent, we will delete that information from the Site as quickly as is reasonably practical.

Upozornění a zásady zákona DMCA (Digital Millennium Copyright Act)

Oznámení

Respektujeme práva duševního vlastnictví ostatních. Pokud se domníváte, že jakýkoli materiál dostupný na Stránkách nebo jejich prostřednictvím porušuje autorská práva, která vlastníte nebo kontrolujete, neprodleně to oznamte našemu určenému zástupci pro autorská práva na níže uvedených kontaktních údajích (dále jen "oznámení"). Kopie vašeho Oznámení bude zaslána osobě, která materiál uvedený v Oznámení zveřejnila nebo uložila. Upozorňujeme, že podle federálních zákonů můžete nést odpovědnost za škodu, pokud v Oznámení uvedete nepravdivé údaje. Pokud si tedy nejste jisti, že materiál umístěný na Stránkách nebo na nějž odkazují Stránky, porušuje vaše autorská práva, měli byste nejprve zvážit kontaktování právníka.
Všechna oznámení by měla splňovat požadavky zákona DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) a obsahovat následující informace: (2) identifikaci díla chráněného autorským právem, které má být údajně porušeno, nebo, pokud se oznámení týká více děl chráněných autorským právem na Stránkách, reprezentativní seznam takových děl na Stránkách; 3) identifikaci materiálu, který údajně porušuje autorské právo nebo je předmětem činnosti porušující autorské právo a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a informace dostatečné k tomu, abychom mohli tento materiál najít; (4) informace přiměřeně dostačující k tomu, abychom mohli kontaktovat stěžující si stranu, jako je adresa, telefonní číslo, a pokud je k dispozici, e-mailová adresa, na které lze stěžující si stranu kontaktovat; (5) prohlášení, že stěžující si strana je v dobré víře přesvědčena, že použití materiálu způsobem, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a (6) prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné, a pod trestem křivé přísahy, že strana podávající stížnost je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Protinávrh

Pokud se domníváte, že váš vlastní materiál chráněný autorskými právy byl ze stránek odstraněn v důsledku omylu nebo nesprávné identifikace, můžete podat písemné protioznámení [nám/našemu určenému zástupci pro autorská práva] pomocí níže uvedených kontaktních údajů ("protioznámení"). Aby bylo vaše protioznámení účinné podle zákona DMCA, musí obsahovat v podstatě následující údaje: (1) identifikaci materiálu, který byl odstraněn nebo zakázán, a místo, kde se materiál objevil předtím, než byl odstraněn nebo zakázán; (2) prohlášení, že souhlasíte s jurisdikcí federálního okresního soudu, v jehož obvodu se nachází vaše adresa, nebo pokud se vaše adresa nachází mimo Spojené státy, pro jakýkoli soudní obvod, v němž se nacházíme; (3) prohlášení, že přijímáte doručování soudních písemností od strany, která podala oznámení, nebo jejího zástupce; (4) vaše jméno, adresu a telefonní číslo; (5) prohlášení pod trestem křivé přísahy, že jste v dobré víře přesvědčeni, že daný materiál byl odstraněn nebo zakázán v důsledku omylu nebo nesprávné identifikace materiálu, který má být odstraněn nebo zakázán; a (6) váš fyzický nebo elektronický podpis.

Pokud nám zašlete platné písemné protioznámení, které splňuje výše uvedené požadavky, obnovíme váš odstraněný nebo zakázaný materiál, pokud nejprve neobdržíme oznámení od strany, která podala oznámení, v němž nás informuje, že tato strana podala soudní žalobu, aby vám zabránila v činnosti porušující autorská práva v souvislosti s daným materiálem. Vezměte prosím na vědomí, že pokud podstatně zkreslíte, že zakázaný nebo odstraněný obsah byl odstraněn omylem nebo nesprávnou identifikací, můžete být odpovědní za škody, včetně nákladů a poplatků za právní zastoupení. Podání nepravdivého protioznámení je křivým svědectvím.

Určený zástupce pro autorská práva: Michaël da Silva - [email protected]

Doba platnosti a ukončení

These Terms of Use shall remain in full force and effect while you use the Site. WITHOUT LIMITING ANY OTHER PROVISION OF THESE TERMS OF USE, WE RESERVE THE RIGHT TO, IN OUR SOLE DISCRETION AND WITHOUT NOTICE OR LIABILITY, DENY ACCESS TO AND USE OF THE SITE AND THE MARKETPLACE OFFERINGS (INCLUDING BLOCKING CERTAIN IP ADDRESSES), TO ANY PERSON FOR ANY REASON OR FOR NO REASON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION FOR BREACH OF ANY REPRESENTATION, WARRANTY, OR COVENANT CONTAINED IN THESE TERMS OF USE OR OF ANY APPLICABLE LAW OR REGULATION. WE MAY TERMINATE YOUR USE OR PARTICIPATION IN THE SITE AND THE MARKETPLACE OFFERINGS OR DELETE YOUR ACCOUNT AND  ANY CONTENT OR INFORMATION THAT YOU POSTED AT ANY TIME, WITHOUT WARNING, IN OUR SOLE DISCRETION.

Pokud z jakéhokoli důvodu zrušíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že jednáte jménem třetí strany. Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních žalob.

Úpravy a přerušení

Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu měnit, upravovat nebo odstraňovat obsah Stránek podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Nejsme však povinni aktualizovat žádné informace na našich Stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit poskytování všech nebo některých Nabídek na trhu. Za jakoukoli úpravu, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení Stránek nebo Nabídek tržiště neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost.

Nemůžeme zaručit, že Stránky a Nabídky tržiště budou vždy k dispozici. Může dojít k hardwarovým, softwarovým nebo jiným problémům nebo k nutnosti provést údržbu související se Stránkami, což může vést k přerušení, zpoždění nebo chybám. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit Stránky nebo Nabídky tržiště, aniž bychom vás o tom informovali. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, škody nebo nepříjemnosti způsobené nemožností přístupu nebo používání Stránek nebo Nabídek Marketplace během jakéhokoli výpadku nebo přerušení Stránek nebo Nabídek Marketplace. Žádné z ustanovení těchto Podmínek používání nás nezavazuje k údržbě a podpoře Stránek nebo Nabídek tržiště ani k poskytování jakýchkoli oprav, aktualizací nebo vydání v souvislosti s nimi.

Rozhodné právo

These terms shall be governed by and defined following the laws of Japan. 個人事業 Nipponrama and yourself irrevocably consent that the courts of Japan shall have exclusive jurisdiction to resolve any dispute that may arise in connection with these terms.

Řešení sporů

Neformální jednání

To expedite resolution and control the cost of any dispute, controversy, or claim related to these Terms of Use (each a “Dispute” and collectively, the “Disputes”) brought by either you or us (individually, a “Party” and collectively, the “Parties”), the Parties agree to first attempt to negotiate any Dispute (except those Disputes expressly provided below) informally for at least thirty (30) days before initiating the arbitration. Such informal negotiations commence upon written notice from one Party to the other Party.

Závazná arbitráž

Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity, or termination, shall be referred to and finally resolved by the International Commercial Arbitration Court under the European Arbitration Chamber (Belgium, Brussels, Avenue Louise, 146) according to the Rules of this ICAC, which, as a result of referring to it, is considered as the part of this clause. The number of arbitrators shall be three (3). The seat, or legal place, or arbitration shall be in Tokyo, Japan. The language of the proceedings shall be English. The governing law of the contract shall be the substantive law of Japan.

Omezení

Strany se dohodly, že rozhodčí řízení se omezí na spor mezi stranami jednotlivě. V plném rozsahu povoleném zákonem platí, že (a) žádné rozhodčí řízení nesmí být spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo ani oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor rozhodován hromadně nebo aby byly použity postupy hromadné žaloby; a (c) neexistuje žádné právo ani oprávnění k tomu, aby byl jakýkoli spor veden jako údajný zástupce jménem široké veřejnosti nebo jakýchkoli jiných osob.

Výjimky z neformálního vyjednávání a rozhodčího řízení

Strany se dohodly, že výše uvedená ustanovení o neformálním vyjednávání se závazným rozhodčím řízením se nevztahují na následující spory: (a) spory, jejichž cílem je vymáhat nebo chránit práva duševního vlastnictví některé ze stran nebo které se týkají jejich platnosti; (b) spory související s obviněním z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití nebo z nich vyplývající; a (c) spory o soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, pak se žádná ze stran nerozhodne rozhodnout jakýkoli Spor spadající do části tohoto ustanovení, která byla shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový Spor bude rozhodnut příslušným soudem v rámci soudů uvedených pro příslušnost výše, přičemž strany souhlasí s tím, že se podrobí osobní příslušnosti tohoto soudu.

Opravy

Na Stránkách se mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat Nabídek na trhu, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli změnit nebo aktualizovat informace na Stránkách bez předchozího upozornění.

Odmítnutí odpovědnosti

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU A JAK JSOU K DISPOZICI. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SLUŽBY WEBU POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM SE ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, V SOUVISLOSTI S WEBEM A JEHO POUŽÍVÁNÍM, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ O PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNEK NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK, NA KTERÉ JSOU ODKAZY NA TYTO STRÁNKY, A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI (1) CHYBY, OMYLY NEBO NEPŘESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLŮ, (2) ZRANĚNÍ OSOB NEBO ŠKODY NA MAJETKU JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM VAŠEHO PŘÍSTUPU NA STRÁNKY A JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (3) JAKÝKOLI NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVERŮM A/NEBO K VEŠKERÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A/NEBO FINANČNÍM INFORMACÍM NA NICH ULOŽENÝM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO ZASTAVENÍ PŘENOSU NA STRÁNKY NEBO ZE STRÁNEK, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJSKÉ KONĚ A PODOBNĚ, KTERÉ MOHOU BÝT NA STRÁNKY NEBO JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM PŘENESENY JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A/NEBO (6) JAKÉKOLI CHYBY NEBO OPOMENUTÍ V JAKÉMKOLI OBSAHU A MATERIÁLECH NEBO ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLOU V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENESENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK. NERUČÍME, NESCHVALUJEME, NERUČÍME ANI NEPŘEBÍRÁME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU INZEROVANOU NEBO NABÍZENOU TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, JAKÝCHKOLI HYPERTEXTOVÝCH ODKAZŮ NEBO JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK ČI MOBILNÍCH APLIKACÍ UVEDENÝCH V JAKÉMKOLI BANNERU NEBO JINÉ REKLAMĚ A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAK NEODPOVÍDÁME ZA SLEDOVÁNÍ JAKÝCHKOLI TRANSAKCÍ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN. STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ NÁKUPU PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉMKOLI PROSTŘEDÍ BYSTE SE MĚLI ŘÍDIT SVÝM NEJLEPŠÍM ÚSUDKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ.

Omezení odpovědnosti

IN NO EVENT WILL WE OR OUR DIRECTORS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING LOST PROFIT, LOST REVENUE, LOSS OF DATA, OR OTHER DAMAGES ARISING FROM YOUR USE OF THE SITE, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED HEREIN, OUR LIABILITY TO YOU FOR ANY CAUSE WHATSOEVER AND REGARDLESS OF THE FORM OF THE ACTION, WILL AT ALL TIMES BE LIMITED TO THE LESSER OF THE AMOUNT PAID, IF ANY, BY YOU TO US DURING THE SIX (6) MONTH PERIOD PRIOR TO ANY CAUSE OF ACTION ARISING OR $1,000.00 USD.  CERTAIN US STATE LAWS AND INTERNATIONAL LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MAY HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nás, včetně našich dceřiných společností, přidružených společností a všech našich příslušných představitelů, zástupců, partnerů a zaměstnanců, budete bránit, odškodňovat a chránit před jakoukoli ztrátou, škodou, odpovědností, nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků a výdajů na právní zastoupení, vzneseným jakoukoli třetí stranou v důsledku nebo v důsledku: 

 1. vaše příspěvky;

 2. používání Stránek;

 3. porušení těchto Podmínek používání;

 4. jakékoli porušení vašich prohlášení a záruk uvedených v těchto podmínkách používání;

 5. vaše porušení práv třetí strany, mimo jiné práv duševního vlastnictví, nebo

 6. jakékoli zjevné škodlivé jednání vůči jinému uživateli Stránek, s nímž jste se prostřednictvím Stránek spojili. Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo na vaše náklady převzít výhradní obhajobu a kontrolu nad jakoukoli záležitostí, za kterou jste povinni nás odškodnit, a vy souhlasíte, že budete na své náklady spolupracovat při obhajobě takových nároků. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali o jakémkoli takovém nároku, žalobě nebo řízení, které podléhá tomuto odškodnění, jakmile se o něm dozvíme.

Údaje o uživateli

Budeme uchovávat určité údaje, které na Stránky přenesete, za účelem správy výkonu Stránek, jakož i údaje týkající se vašeho používání Stránek. Přestože provádíme pravidelné rutinní zálohování dat, za všechna data, která přenášíte nebo která se vztahují k jakékoli činnosti, kterou jste provedli pomocí Stránek, nesete výhradní odpovědnost vy. Souhlasíte s tím, že vůči vám neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození takových dat, a tímto se vzdáváte jakéhokoli práva na žalobu vůči nám, která by vznikla v důsledku takové ztráty nebo poškození takových dat.

Elektronická komunikace, transakce a podpisy

Návštěva stránek, zasílání e-mailů a vyplňování online formulářů představuje elektronickou komunikaci. Souhlasíte s přijímáním elektronické komunikace a souhlasíte s tím, že veškeré smlouvy, oznámení, sdělení a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, prostřednictvím e-mailu a na Stránkách, splňují veškeré zákonné požadavky na písemnou formu takové komunikace. TÍMTO SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ, SMLUV, OBJEDNÁVEK A DALŠÍCH ZÁZNAMŮ A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVÁNÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMŮ O TRANSAKCÍCH, KTERÉ JSME ZAHÁJILI NEBO DOKONČILI MY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK. Tímto se vzdáváte jakýchkoli práv nebo požadavků vyplývajících ze zákonů, předpisů, pravidel, nařízení nebo jiných zákonů v jakékoli jurisdikci, které vyžadují originální podpis nebo doručení či uchovávání neelektronických záznamů, nebo plateb či poskytování úvěrů jinými než elektronickými prostředky.

Uživatelé a obyvatelé Kalifornie

Pokud se vám nepodaří uspokojivě vyřešit jakoukoli stížnost, můžete se obrátit na oddělení pro pomoc při stížnostech odboru spotřebitelských služeb kalifornského ministerstva pro spotřebitelské záležitosti, a to písemně na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 nebo telefonicky na čísle (800) 952-5210 nebo (916) 445-1254.

Různé

Tyto Podmínky používání a veškeré zásady nebo provozní pravidla, které jsme zveřejnili na Stránkách nebo v souvislosti s nimi, představují úplnou dohodu a ujednání mezi vámi a námi. Pokud neuplatníme nebo nevymůžeme jakékoli právo nebo ustanovení těchto Podmínek používání, neznamená to, že jsme se takového práva nebo ustanovení vzdali. Tyto Podmínky používání platí v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Můžeme kdykoli postoupit jakákoli nebo všechna svá práva a povinnosti jiným osobám. Neneseme odpovědnost za ztráty, škody, zpoždění nebo nečinnost způsobené příčinou, kterou nemůžeme ovlivnit. Pokud je některé ustanovení nebo část ustanovení těchto Podmínek používání označeno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, je toto ustanovení nebo jeho část považováno za oddělitelné od těchto Podmínek používání a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Mezi vámi a námi nevzniká v důsledku těchto Podmínek používání nebo používání Stránek žádný vztah společného podniku, partnerství, zaměstnaneckého poměru nebo zprostředkování. Souhlasíte s tím, že tyto Podmínky používání nebudou vykládány v náš neprospěch z důvodu jejich sepsání. Tímto se vzdáváte všech obhajob, které můžete mít na základě elektronické formy těchto Podmínek používání a nedostatku podpisu stran těchto Podmínek používání.

Kontaktujte nás

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se Stránek nebo získat další informace o používání Stránek, kontaktujte nás na adrese: [email protected]

2015-2024 © Nipponrama. All Rights Reserved.